Föreningens styrelse består av 5 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. Dessa väljs på föreningens årsstämma som brukar avhållas under maj eller juni månad. Styrelsen sammanträder normalt sett en gång per månad och avhåller då protokollförda möten. Styrelsen behandlar de löpande ärendena samt ärenden som inte måste hänskjutas till årsstämman. Dessa väljs av föreningsstämman för högst två år.

Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make, registrerad partner eller sambo till medlem samt närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen och är bosatt i föreningens hus.

Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i föreningen.

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras, som justeras av ordförande och den ytterligare ledamot som styrelsen utser.

BRF JÄRNÅLDERNS styrelse kan du kontakta via föreningens postlåda (Arkeologvägen 57), eller via mail på jarnaldern@brf-jarnaldern.nu. Är det brådskande ärende så kontaktar du styrelsen telefonledes, innan kl. 21.00 vardagar.

Ordförande

Bodil Lindgren
Arkeologvägen 41, Gård B
Tel: 070-593 99 87

Vice ordförande

Jonas Ahlstedt
Arkeologvägen 75, gård A
Tel: 0767-84 71 62

Kassör

Thomas Sjögren
Arkeologvägen 3, Gård B
Tel: 070-978 21 00

Sekreterare, Gårdsansvarig Gård B

Christian Hallman
Arkeologvägen 11, Gård B
Tel: 0768-79 61 03

Ledamot

Martin Meeuwisse
Bronsåldersvägen 14, Gård C
Tel: 0704-33 98 86

Suppleant 1, Gårdsansvarig Gård C

Ingrid Vendt
Bronsåldersvägen 18, Gård C
Tel: 0708-18 59 58

Suppleant 2

Magnus Lundberg
Arkeologvägen 99, Gård A
Tel: 0703-29 41 98

Suppleant 3

Katarina Nilsson
Bronsåldersvägen 78, Gård C
Tel: 070-866 46 90

Suppleant 4, Gårdsansvarig Gård A

 Dorka Schattmann
Bronsåldersvägen 60, Gård C
Tel: 070-379 06 58