Föreningens styrelse består av 3-7 ordinarie ledamöter och max 3 suppleanter. Dessa väljs på föreningens årsstämma som brukar avhållas under maj eller juni månad. Styrelsen sammanträder normalt sett en gång per månad och avhåller då protokollförda möten. Styrelsen behandlar de löpande ärendena samt ärenden som inte måste hänskjutas till årsstämman. Dessa väljs av föreningsstämman för högst två år.

Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make, registrerad partner eller sambo till medlem samt närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen och är bosatt i föreningens hus.

Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i föreningen.

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras, som justeras av ordförande och den ytterligare ledamot som styrelsen utser.

BRF JÄRNÅLDERNS styrelse kan du kontakta via föreningens postlåda (Arkeologvägen 57), eller via mail på jarnaldern@brf-jarnaldern.nu. Är det brådskande ärende så kontaktar du styrelsen telefonledes, innan kl. 19.00 vardagar.

Ordförande

Bodil Lindgren
Arkeologvägen 41, Gård B
Tel: 070-593 99 87

Vice ordförande

Patrik Persson
Arkeologvägen 19, gård B
Tel: 079-33 66 821

Kassör

Erika Svanström
Bronsåldersvägen 98, Gård C
Tel: 070-532 08 50

Sekreterare

Christian Hallman
Arkeologvägen 11, Gård B
Tel: 076-879 61 03

Ledamot, Gårdsansvarig Gård A

Kajsa Johansson
Arkeologvägen 137, Gård A
Tel: 073-615 86 78

Ledamot, Gårdsansvarig Gård C

Ingrid Vendt
Bronsåldersvägen 18, Gård C
Tel: 070-818 59 58

Suppleant 1

 Linda Persson
Arkeologvägen 45, Gård B
Tel: 073-991 23 37

Suppleant 2, Gårdsansvarig Gård B

Anna Kvist
Arkeologvägen 21, Gård B
Tel: 070-27 38 477

Suppleant 3

Mathias Bengmark
Arkeologvägen 123, Gård A
Tel: 070-910 50 55