Föreningens styrelse består av 5 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter. Dessa väljs på föreningens årsstämma som brukar avhållas under maj eller juni månad. Styrelsen sammanträder normalt sett en gång per månad och avhåller då protokollförda möten. Styrelsen behandlar de löpande ärendena samt ärenden som inte måste hänskjutas till årsstämman. Dessa väljs av föreningsstämman för högst två år.

Till styrelseledamot och suppleant kan förutom medlem väljas även make, registrerad partner eller sambo till medlem samt närstående som varaktigt sammanbor med medlemmen och är bosatt i föreningens hus.

Styrelsen utser inom sig ordförande och andra funktionärer. Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen, av två styrelseledamöter i föreningen.

Vid styrelsens sammanträden skall protokoll föras, som justeras av ordförande och den ytterligare ledamot som styrelsen utser.

BRF JÄRNÅLDERNS styrelse kan du kontakta via föreningens postlåda (Arkeologvägen 57), eller via mail på jarnaldern@brf-jarnaldern.nu. Är det brådskande ärende så kontaktar du styrelsen telefonledes, innan kl. 21.00 vardagar.

Ordförande

Bodil Lindgren
Arkeologvägen 41, Gård B
Tel: 070-593 99 87

Vice ordförande

Jonas Ahlstedt
Arkeologvägen 75, gård A
Tel: 076-784 71 62

Kassör

Susanne André
Arkeologvägen 131, Gård A
Tel: 073-929 47 31

Sekreterare, Gårdsansvarig Gård B

Christian Hallman
Arkeologvägen 11, Gård B
Tel: 076-879 61 03

Ledamot

Magnus Lundberg
Arkeologvägen 99, Gård A
Tel: 070-329 41 98

Suppleant 1, Gårdsansvarig Gård C

Ingrid Vendt
Bronsåldersvägen 18, Gård C
Tel: 070-818 59 58

Suppleant 2

 Dorka Schattmann
Bronsåldersvägen 60, Gård C
Tel: 070-379 06 58

Suppleant 3, Gårdsansvarig Gård A

Kajsa Johansson
Arkeologvägen 137, Gård A
Tel: 073-615 86 78

Suppleant 4

 Josefin Björk
Bronsåldersvägen 86, Gård C
Tel: 070-688 20 89