Brf Järnåldern är belägen på Gunnesbo i kvarteren Hällkistan och Järnåldern. Adressen är Bronsåldersvägen (jämna nummer) alternativt Arkeologvägen (udda nummer).

Bostadsrättsföreningen byggdes av Wihlborg & Son AB och blev klar för inflyttning med början från februari 1983. Lägenheterna fördelades då via bostadsförmedlingen i Lund.

120 bostadsrätter

Föreningen består av 120 bostadsrätter fördelade på 44 st 2:or (65m 2 ), 50 st 3:or (76m 2 ) och 26 st 4:or (93m 2 ). Byggnadsidén utgick från en gruppering av ett antal gårdar runt ett gångstråk. Samtliga lägenhetsentréer vetter mot gårdarna. Gårdarna är uppdelade i tre större delar A, B och C. Dessa tre stora delar bildar var för sig en sammanhållen enhet vid t.ex. utearbetsdagar.

Orienteringstavlor till området sitter vid parkeringsplatserna på varje gård.

Till föreningen finns också 60 garage och 73 parkeringsplatser – dessa är fördelade på lägenheterna och följer alltså med bostadsrätten vid en eventuell överlåtelse. Under årens lopp har styrelserna försökt att få utvidgade parkeringsmöjligheter. Men efter ansökan både till Länsstyrelse och Vägverk 2003 med påföljande avslag avslutades dessa försök.

Tvättstuga

Varje gård har en tvättstuga där medlemmarna kan teckna sig för tvättid med ett till lägenheten tillhörigt lås. Möjligheterna för att få en tvättid med kort varsel är mycket stora.

Gemensamhetslokal

Mitt i föreningen ligger vår gemensamhetslokal. Den inrymmer en festlokal som hyrs ut till föreningens medlemmar till humana priser.

Styrelsen har sin möteslokal på baksidan av gemensamhetslokalen – föreningens gemensamma adress är Arkeologvägen 57. Under gemensamhetslokalen har föreningen sin undercentral för fjärrvärme.

Utanför denna lokal finns också möjlighet till biltvätt på vår spolplatta.

Bredbandsanslutning

1983 när föreningen var alldeles ny hade vi en centralantenn för radio-TV. 1991 installerades kabel-TV i området och vi sålde antennen för en symbolisk kostnad på 1 krona (har jag för mig). Kabel-TV-nätet har fungerat hyfsat ända fram till slutet av 1900-talet. Under åren 1999-2000 diskuterades möjligheten att ansluta föreningen till bredbandsnät. Beslut togs och under hösten 2000 installerades ComHem.

Stadgar

Föreningens stadgar antogs 1982, för att revideras och antas 1992. Senaste revideringen skedde 2023, då stadgarna fick det utseende som Ni ser här på hemsidan. Våra ordningsregler sågs över 2017.

Styrelse

Föreningens styrelse består av 3-7 ordinarie ledamöter och max 3 suppleanter. Dessa väljs på föreningens årsstämma som brukar avhållas under maj eller juni månad. Styrelsen sammanträder normalt sett en gång per månad och avhåller då protokollförda möten. Styrelsen behandlar de löpande ärendena samt ärenden som inte måste hänskjutas till årsstämman.

Information och skötsel

Föreningens medlemmar erhåller med jämna och ojämna mellanrum information om nyheter i föreningen. En sammanfattad information finns i bostadsrättens infomapp – en pärm som ska följa lägenheten. Infomappen uppdaterades senast 2010. Informationen kommer ut genom informationsblad som delas ut i brevlådorna och genom information på föreningens anslagstavlor.

Tidigare hade föreningen så kallade utearbetsdagar där medlemmarna tillsammans skötte gemensamma ytor. Utearbetsdagarna infördes för att föreningen inte skulle behöva ha en heltidsanställd fastighetsskötare.

Dessa dagar annonserades i god tid inför varje år och brukade vara välbesökta. De var naturligtvis frivilliga, men ytterst innebar det att om vi inte skötte detta tillsammans var vi nödgade att köpa in tjänster utifrån, vilket därmed skulle återspeglas på våra hyresavier.

Utearbetsdagarna blev till sist så pass dåligt besökta, att vi numera lämnar skötseln av de gemensamma ytorna till våra förvaltare. Detta resulterar såklart i en ökad kostnad för samtliga medlemmar.

Föreningen har i dagsläget avtal med SBC, vilket innebär att de sköter våra gemensamma ytor samt administrerar föreningens felanmälningar.

Från då till nu

Vad har då hänt under de gångna åren från föreningens tillblivelse?

Wihlborg & Son AB hade från byggnationen och fram till 1991-08-31 ansvaret för förvaltningen i föreningen. Fr.o.m. 1 september 1991 övertogs den ekonomiska förvaltningen av SBC. I samband med detta övertagande inrättade styrelsen sitt kontor på Arkeologvägen 57. Från år 1992 har föreningens medlemsregister varit datoriserat. Medlemsregistret förs i nuläget av SBC som är föreningens ekonomiska förvaltare.

Under 1990 gjordes omfattande renoveringsarbete av badrummen till en kostnad av 760 000:- (badrumsväggmattorna byttes ut i samtliga bostadsrätter).

Föreningens yttre träkonstruktioner har målats om av medlemmarna, första gången 1990 – då till en kostnad på 120 000:-. Senaste gången gjordes detta 2003, då av en inhyrd målarfirma. Under 1993 byttes hela tvättmaskinsparken ut. 2001 bytte vi golv- och väggmattor i tvättstugorna. Under de senaste åren har vi även bytt ut några centrifuger.

Bastun har under åren reparerats ett antal gånger p.g.a. skadegörelse, vilket till slut ledde till att vi införde ett system med utkvitterade nycklar.* 2001 renoverades gemensamhetslokalen till det utseende den har idag, med vacker träpanel och en mer praktisk köksdel än tidigare.

Föreningens fönsterträ samt smygbrädor har målats om liksom entrédörrarna. En del av entrédörrarna har bytts ut, ett arbete som sker löpande.

Kontinuerligt under årens lopp har styrelsen bl.a. haft uppe ärenden som ventilationssystem och bredband.

För att sköta föreningens löpande underhåll och förebygga eventuella förutsägbara brister har SBC varit oss behjälpliga med en underhållsplan, senast uppdaterad 2002. Vid samma tillfälle gjordes en besiktning av våra vindar.

2002 kom SBC med en rekommendation om att vi skulle se till att alla lägenheter har en brandvarnare. Vi köpte därför in till alla bostadsrätter och delade ut. Denna brandvarnare ansvarar varje bostadsrättsinnehavare för.

Våra lekplatser började bli slitna. En besiktning genomfördes därför under 2004. En grupp av medlemmar har därefter tagit sig an renovering av lekplatserna och vi ser nu fram emot riktigt fina lekytor. Den stora lekplatsen fick ny utrustning 2006-2009.

Vår gemensamma trädgårdsmiljö behövde också en ordentlig upprustning, vilket gjordes 2005-2007.

En annan detalj som inte har varit tillfredsställande under årens lopp är den allmänna belysningen. Att åtgärda detta är en stor utgift. Styrelsen har under 2006 köpt in arbete med att komplettera den befintliga belysningen, för att därigenom skapa en tryggare kvälls- och nattmiljö i området. Under åren därefter har vi även kompletterat med ytterligare allmänbelysning på vissa ställen i föreningen.

2011-2012 gjordes en översyn och injustering av vårt VVC-system. Efter detta arbete skrevs ett driftsavtal med EVU rörande VVC.

2011 utförde vi även radonmätning i ett urval av lägenheterna. Denna mätning visade att vi ligger väl under de rekommenderade riktvärdena. I samband med detta blev styrelsen föremål för en egenkontroll av Miljöförvaltningen. Egenkontrollen visade att föreningen har goda rutiner med frågor som t ex avfall och energi.

Våra 30 år gamla ventilationsaggregat byttes ut under 2013-2014. Arbetet utfördes av VFB, med vilka vi nu har ett serviceavtal gällande dessa aggregat.

Under 2014 påbörjades projektering inför översyn och åtgärd av våra trä- och plåtytor. Anbud togs in under hösten 2014 och arbetena kommer att påbörjas under våren 2015.

Väl fungerande förening

Brf Järnåldern är sammanfattningsvis en väl fungerande förening med god ekonomi. Föreningen har ett attraktivt läge i studentstaden Lunds ytterområde med god tillgång till kommunikation både fysiskt och elektroniskt. Bostadsrätternas ekonomiska värde har varit i stigande vilket bekräftar föreningens attraktionskraft. Föreningens medlemmar består av en blandad skara studenter, barnfamiljer, medelålders och pensionärer, en blandning som bidrar till den goda stämning som råder i föreningen.

Tecknat 2015-03-01 av Anita Brinck, dåvarande ordf.

*Sedan denna text skrevs finns det inte längre en gemensam bastu. Vid årsmötet 2020-06-29 beslöt stämman att det skall utredas om det gamla bastuutrymmet skall byggas om till en övernattningslägenhet.