Allmänt om Brf Järnålderns föreningsstämma

Ordinarie föreningsstämma skall hållas årligen tidigast den 1 mars och senast före juni måndas utgång.

Medlem som önskar anmäla ärenden till stämman skall anmäla detta senast en månad före föreningsstämma eller inom den senare tidpunkt styrelsen bestämmer.

Kallelse till föreningsstämman skall innehålla uppgifter om vilka ärenden som skall behandlas på stämman. Kallelse skall utfärdas personligt till samtliga medlemmar genom utdelning eller genom postbefordran senast två veckor före ordinarie och en vecka före extra föreningsstämma, dock tidigast fyra veckor före stämman.

Protokoll från föreningsstämman skall hållas tillgänglig för medlemmarna senast tre veckor efter stämman.


Information om stämman år 2020

P.g.a. Covid-19 har stämman för 2020 flyttats till 29 juni kl 18.00. Den sker utomhus vid gemensamhetslokalen/lekplatsen. Tyvärr kan vi inte bjuda på någon fika i år, men det är fritt fram att ta med egen fika!