Avtal om överlåtelse (försäljning) av bostadsrättslägenhet skall göras på blanketten som finns nedan eller likartad blankett.

Gången är följande:

    1. Kontrakt i tre exemplar skrivs av säljare och köpare (blanketter finns att få hos mäklare, banker, kan köpas i bokhandel etc. Ett exemplar lämnas till styrelsen.
    2. Säljaren lämnar samtidigt blankett, med ansökan om utträde ur och inträde i föreningen, till styrelsen med uppgifter om köparens adress och säljarens nya adress.
    3. Styrelsen gör en kontroll av den presumtiva medlemmen.
    4. Om ingenting är oklart lämnar styrelsen ett skriftligt godkännande via SBC till mäklaren eller säljaren.
    5. I samband med överlåtelse skall en enkel avflyttningsbesiktning av bostadsrätten göras. Detta utförs av någon i styrelsen. Köpare och säljare bestämmer ett datum och kontaktar respektive kontaktperson i styrelsen (vem detta är meddelas i godkännandet). Överlåtelseavgift, för närvarande på 2,5 % av gällande basbelopp, debiteras köparen av SBC.

Beslut om överlåtelse skall tas på ett styrelsemöte. Handläggningstid för ett överlåtelseärende får därför beräknas till ungefär en månad.

Sälja

Överlåtelseavtal, bostadsrätt
Överlåtelsepriser 2014
Ansökan om inträde respektive utträde ur Brf Järnåldern